Statut 2010 - Nominační výstavy vín Slovácké vinařské odoblasti

Statut 2010

Statut 2010

STATUT

nominačního předkola Národní soutěže vín
slovácké vinařské podoblasti

2010


1. Úvodní ustanovení
Posláním soutěže je zvýšení odborné úrovně a porovnání vín s původem ve slovácké vinařské podoblasti. Cílem soutěže je nominace vín z této podoblasti do prvního kola Národní soutěže vín dle plochy vinic v této podoblasti. Soutěž je garantována Svazem vinařů České republiky. Soutěž je otevřena pro všechny výrobce.

2. Určení soutěže
Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinařské podoblasti slovácké, která splňují podmínky tohoto statutu. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru).

3. Poslání a cíl soutěže
a) soutěžní porovnání a odborné zhodnocení vín s původem ve vinařské podoblasti slovácké,
b) podpora produkce a prodeje co nejkvalitnějších vín s původem z vinařské podoblasti slovácké,
c) zprostředkování komunikace mezi producentem a spotřebitelem vína,
d) účast konkrétního vína v tomto nominačním předkole Národní soutěže vín, je podmínkou další účasti stejného vína v prvním a druhém kole Národní soutěže vín.

4. Poslání a cíl soutěže
Soutěž je organizována Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Prušánky a Obecním úřadem Prušánky. Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které nesplňují tento statut.

5. Minimální množství vína
Minimální množství vína u jednoho vzorku není omezeno.

Minimální množství vína v případě předpokladu další účasti v 1. kole a 2. kole

Víno zemské, jakostní; víno šumivé;VOC: 1000 l
Víno s přívlastkem – kabinetní víno: 1000 l
Víno s přívlastkem – pozdní sběr: 800 l
Víno s přívlastkem – výběr z hroznů: 500 l
Víno s přívlastkem – výběr speciální (z bobulí, z cibéb, ledové a slámové víno): 100 l

Omezení platí pouze v případě, že přihlašovatel / výrobce předpokládá další účast v prvním a druhém kole Národní soutěže vín včetně případu splnění nominace a přihlašovatel / výrobce bude chtít své víno do dalších kol přihlásit.
Takový přihlašovatel / výrobce vína musí mít od přihlášeného vzorku k dispozici výše uvedená minimální množství.

6. Množství láhví a poplatek
Soutěžící vydá bezplatně 4 lahve (o obsahu 0,75 l, 0,5 l), 6 lahví (o obsahu 0,375 l a 0,2 l) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě. Další množství lahví si určí pořadatel dle způsobu prezentace na následné výstavě.
Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.
Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 200 Kč za přihlášený vzorek organizátorovi nejpozději při předání vzorků nebo prokázáním o převodu přihlašovacího poplatku na účet organizátora "190032969/0300".

7. Přihláška
Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihláška musí obsahovat nejméně tyto údaje: jméno a přesná adresa přihlašovatele / výrobce, kontaktní údaje, označení odrůdy vína a/nebo kategorie (známková vína, sekt, speciální výběr), ročníku, přívlastku (pokud existuje), vinařské obce, popř. trati, obsah zbytkového cukru a určení čísla a velikosti šarže vína, ze které je vzorek předkládán. Vína od přihlašovatelů, kteří neuvažují o účasti v dalších kolech soutěže, musí vyplnit alespoň údaje uvedené v bodu 4 tohoto Statutu.
Přihláška musí být předána spolu se vzorky vín nebo zaslána nejpozději do 12.5.2010 na kontaktní adresu: Obecní úřád Prušánky, Hlavní 100, 696 21 - Obecní Knihovna
Jestliže stejný účastník přihlásí více vín se stejným označením, musí být jednotlivá vína vždy odděleně vyráběna a skladována, a musí být uvedeny jako rozdílné šarže nebo musí prokazatelně pocházet z různých partií hroznů (rozdílné vinice na registraci, rozdílné ověření cukernatosti hroznů).
Součástí přihlášky je část, kde vystavovatel potvrdí žádost pro případnou účast v prvním a druhém kole Národní soutěže vín včetně případné účasti v Salonu vín České republiky, a to v případě úspěchu v tomto nominačním předkole a musí na přihlášce deklarovat, že splňuje množstevní limity dané Salonem vín ČR a dále deklarovat, že do konce září aktuálního roku celá šarže vína bude nalahvována.
Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže.
Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a vínu v katalogu soutěže a odborném tisku.

8. Odběr vzorků
Odběr vzorků probíhá ve dnech pondělí - středa 10.5. – 12.5.2010 na kontaktní adrese: Obecní úřád Prušánky, Hlavní 100, 696 21 - Obecní Knihovna, denně do 17:00. (více na www.obecprusanky.cz, www.slovacko.nechory.cz)

9. Termín a místo hodnocení
Hodnocení vín proběhne ve středu dne 19.5.2010 od 9:00 v Kulturním domě Prušánky.

10. Hodnotící komise
Členy komise jmenuje organizátor z řad vinařů i odborné veřejnosti a to, pokud to situace umožní z vinařské podoblasti slovácké. Nevhodné a neslušné chování či zjevná podnapilost degustátora může být důvodem k nepřipuštění k hodnocení, popř. k vyloučení z hodnocení.
Komise se skládají nejméně z 5 členů. Případné odchylky musí organizátor soutěže konzultovat s garantem jmenovaným Svazem vinařů České republiky.
Hodnocení každé komise řídí předseda komise. Předseda i členové komise musí mít platné senzorické zkoušky SZPI nebo podle ČSN ISO 8586-2, nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO. Hodnocení předsedy komise se započítává do celkového hodnocení. Pro jmenování členy komise bude využit seznam enologů při Svazu vinařů České republiky.
Každá komise hodnotí v jednom dnu nejvýše 45 vzorků.

11. Odborný vedoucí hodnocení a garant
Organizaci hodnocení řídí odborný vedoucí hodnocení. Odborným vedoucím hodnocení může být pouze člověk, který úspěšně složil degustátorskou zkoušku ve smyslu povinností plynoucích ze zákona č. 321/2004 Sb., a jeho prováděcího předpisu (vyhláška č. 323/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Odborný vedoucí má zkušenosti s organizací národních, nebo mezinárodních soutěží vín. Na dodržování statutu a nestrannost při vyhodnocování dohlíží garant jmenovaný Svazem vinařů České republiky. Odborný vedoucí hodnocení řeší ve spolupráci s garantem také případné spory a nejasnosti vzniklé při hodnocení.

12. Podmínky hodnocení
Podmínky pro hodnocení vín:
a) Místnost světlá, dobře větraná o teplotě 18-22 °C, zajištěná proti vedlejším vlivům
b) Každý degustátor má k dispozici samostatný degustační stůl chráněný proti rušivým vlivům
c) Nalévání a podávání vín musí probíhat tak, aby degustátor neměl možnost jakkoliv poznat identitu předkládaného vzorku
d) Degustátor má k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením evidenčního čísla vzorku, ročníku a odrůdy nebo kategorie. Organizátor zajistí znemožnění identifikace vzorků v případě známkových vín, cuvée apod.
e) Degustační sklenice odpovídají typu podle pravidel O.I.V., nebo podobné nebroušené a nepotištěné degustační sklenice na stopce o objemu min. 20 cl.
f) Komise pracuje v době mezi 9.00 až 14.30 hod., přestávky mezi hodnocením určují vedoucí komisí
g) Pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení – vína jsou seřazena podle kategorie, odrůdy a dále podle ročníku (sestupně) a podle obsahu zbytkového cukru (vzestupně)
h) Vína se podávají v teplotách: bílé a růžové víno 10 - 12 °C, červené víno 14 - 16 °C, šumivé víno 6 - 8 °C
i) Degustátor vypisuje na každý vzorek zvláštní hodnotící lístek
j) Hodnotící lístky jednotlivých vín jsou archivovány po dobu pěti let a je zaručena absolutní objektivita a nestrannost zpracování výsledků. V případě podezření na možné nesrovnalosti při vyhodnocování je organizátor schopen na vyžádání vedoucího hodnocení, garanta, nebo některého z předsedů komisí zpětně dohledat a zkontrolovat hodnotící lístky kteréhokoliv vzorku.

13. Hodnotící systém
Vína, která splnila všechny podmínky tohoto statutu, budou ohodnocena stobodovým systémem mezinárodní unie enologů.

14. Kategorizace vín
A. Bílá vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l vč. Přihlášená vína se řadí a hodnotí podle odrůd, které dále tvoří samostatné podkategorie pro hodnocení a uvedení v katalogu výstavy. Pro vytvoření samostatné kategorie z dané odrůdy je nutný minimální počet 5 vzorků uvedené odrůdy. V případě nižšího počtu vzorků jsou zařazena tato vína do podkategorie „bílá vína ostatní“ v této kategorii.
B. Bílá vína polosladká vč. bílých známkových vín s obsahem zbytkového cukru nad 12 g/l do 45 g/l vč.
C. Sladká vína (bílá, červená i růžová) – s obsahem zbytkového cukru nad 45 g/l
D. Růžová vína do obsahu zbytkového cukru do 45 g/l včetně (suchá, polosuchá a polosladká)
E. Červená vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l vč. Přihlášená vína se řadí a hodnotí podle odrůd, které dále tvoří samostatné podkategorie pro hodnocení a uvedení v katalogu výstavy. Pro vytvoření samostatné kategorie z dané odrůdy je nutný minimální počet 5 vzorků uvedené odrůdy. V případě nižšího počtu vzorků jsou zařazena tato vína do kategorie „červená vína ostatní“ v této kategorii.
F. Červená vína polosladká vč. červených známkových vín s obsahem zbytkového nad 12 g/l vč. do 45 g/l vč.
G. Jakostní šumivá vína stanovené oblasti

15. Champion
Absolutní vítěz – „Champion“ bude vybrán z vítězů kategorie A a E speciální komisí, sestavenou z předsedů jednotlivých komisí.

16. Medaile
U kategorií A a E, bude vybrán vítěz, 2. místo v kategorii a 3. místo v kategorii. Dále bude udělena zlatá, stříbrná a bronzová medaile u těch odrůd, které tvoří samostatnou podkategorii (nutný minimální počet 5 vzorků). U podkategorie ostatních bude udělena pouze jedna sada medailí. Medaile může být udělena pouze vínům, která získají při hodnocení body v rozmezí od 80 do 100 bodů. V případě rovnosti bodů u více vín bude uděleno více medailí dle pořadí v kategorii.
U kategorií B, C, D, F, G bude vybrán vítěz kategorie, 2. místo v kategorii a 3. místo v kategorii. Medaile může být udělena pouze vínům, která získají při hodnocení body v rozmezí od 80 do 100 bodů. V případě rovnosti bodů u více vín bude uděleno více medailí dle pořadí v kategorii.
Počet vín oceněných některou z medailí bude do výše maximálně 30 % ze všech soutěžních vzorků. V případě nenaplnění pravidla z předešlé věty bude ostatním vínům do 30 % ze všech přihlášených vzorků udělen diplom.

17. Další ocenění
Cena za nejlepší kolekci. Pro posouzení se bere v úvahu bodový průměr všech vín od jednoho přihlašovatele / vystavovatele. Tuto cenu může obdržet přihlašovatel / vystavovatel, který bude mít ve druhém kole soutěže 3 a více vzorků.

18. Certifikát ocenění
Jako certifikát ocenění příslušného vína medailí bude přihlašovateli / výrobci vydán diplom, označující ocenění (vítěz kategorie, 2. místo v kategorii a 3. místo v kategorii, zlatá, stříbrná a bronzová medaile a diplom). Grafický návrh diplomu je autorským dílem Svazu vinařů ČR a tento dohodne s organizátorem podrobnosti a možnosti publikace. Soutěž je uznána ministerstvem zemědělství pro případné označování ocenění na etiketě.

19. Označování vín
Soutěžící může uvádět ocenění titul „Champion“, „Vítěz kategorie“, „2. místo v kategorii“, „3 místo v kategorii“, „zlatá medaile“, „stříbrná medaile“ a „bronzová medaile“) na láhvi vína ze šarže vína, ze které pochází oceněný vzorek, ovšem toto označení je omezeno stavem zásoby příslušné šarže uvedené na přihlášce. Musí se uvádět rok ocenění a šarže oceněného vína. Ocenění se uvádí dle závazné reprodukční předlohy, kterou vlastní Svaz vinařů České republiky. Tento také vydá příslušný počet ocenění po uhrazení skutečných nákladů a autorského poplatku. Poplatek bude rozdělen mezi organizátora nominačního předkola a Svaz vinařů České republiky v poměru 1:1. Na láhvi není povoleno uvádět údaje, které přímo nesouvisí s oceněním příslušného vína, např. o ocenění jiných vín soutěžícího, o ocenění „nejúspěšnější soutěžící“ atd. Ocenění na láhvi je možno uvádět pouze u vín, která jsou zatříděna Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.
Informace o uvedeném ocenění na cenových nabídkách, inzerátech, nápojových lístcích, příbalných materiálech, záhlaví dopisů atd. v souvislosti s oceněným vínem, se musí uvádět vždy rok ocenění a šarže oceněného vína. Mimoto je uvádění cen v cenových nabídkách a nápojových lístcích povoleno pouze pod údajem oceněného vína (odrůda, ročník, přívlastek).

20. Nominace do prvního kola Národní soutěže vín
Do prvního kola Národní soutěže vín může být nominováno pouze a výhradně víno konkrétní šarže, které se zúčastnilo tohoto nominačního předkola a dosáhlo pozitivního hodnocení, což je v tomto případě 70 bodů. Do Národní soutěže vín postupuje nejvýše 900 vín ze všech nominačních předkol. Konkrétní počet vín pro nominační kolo dané podoblasti bude stanoven na základě plochy vinic v jednotlivých podoblastech, dle údajů z Registru vinic k 31. 12. 2009 a to poměrem vůči celkovému počtu 900 vín z celé ČR poníženého o násobek pevně stanovených vín v Salonu vín ČR (kategorie B, C, D, F, G,). O nominaci rozhoduje organizační výbor výstavy a schvaluje jej Svaz vinařů České republiky. Nominována mohou být pouze vína, která splňují Statut Národní soutěže vín.

Pro účely nominace se příslušný počet vín, který má možnost slovácká vinařská podoblast vybere dle následujícího klíče.
• Předpoklad pozitivně hodnoceného vína; dosažení min. 70 bodů.
• Vyloučení všech vín z nominace, jejichž přihlašovatel nedal souhlas s účastí v Národní soutěži. Následná nominace max:
o 202 vín celkem v kategoriích A a E, (bílá a červená vína 0- 12 g/l zbytkového cukru);
o 7 nejlépe hodnocených vín v kategoriích B a F (12-45 g/l zbytkového);
o 9 nejlépe hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l cukru);
o 2 nejlépe hodnocená vína v kategorii D (růžová vína a klarety);
o 2 nejlépe hodnocená vína v kategorii G (sekty s.o.);

V případě nedosažení bodové hranice 70 bodů není možné takto ohodnocené víno nominovat a celkový počet nominací bude případně nižší.


Statut ke stažení:

statut_nom_predkola_narodni_souteze_vin-slovacka_2010.pdf (soubor Adobe Reader, 126 kb)

Rodinné vinařství Košut | Wine Encyclopedia | vína-vinařství.cz | Vinotéka Nechory | nechory.cz